Provjera vještina

Cilj BOOMER-a je ponuditi rješenja za poznati problem starije populacije kroz stvarno primjenjive i lako razumljive obrazovne sadržaje za razvoj digitalnih vještina i socijalnu uključenost. Problem koji se obrađuje prepoznat je kao jedan od prioriteta Erasmus+ programa, a postojeći podaci jasno pokazuju nisku razinu digitalnih vještina među starijom populacijom što ih čini posebno ranjivima i u nepovoljnom položaju u digitalnom dobu.

Postoji potreba za detaljnijim istraživanjem i provedbom sveobuhvatne analize na razini cijele EU te nacionalnih analiza, strategija i rezultata istraživanja usmjerenih na specifične digitalne vještine potrebne starijim osobama u područjima koje je konzorcij identificirao kao relevantna: informacijska i podatkovna pismenost, komunikacija i suradnja, digitalna dobrobit i kompetencije potrebne za kibernetičku sigurnost i rješavanje problema.

BOOMER provjera vještina i kompetencija ima za cilj dublje zaroniti kroz sveobuhvatnu analizu na nacionalnoj i razini EU-a u strategije, poticaje i najbolje prakse za rješavanje digitalne izolacije starijih osoba. Konzorcij će provesti dubinsku analizu potreba za učenjem starije populacije koja će rezultirati bitnom komponentom za kreiranje obrazovnih sadržaja. Pružit će aktualno, relevantno i konkretno znanje koje će biti od koristi ne samo za BOOMER već i za kreatore politike na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini.

Preuzmite rezultate:

Završno izvješće Prošireni sažetak